Privacyverklaring

(versie 25-05-2018)

Privacy beleid
Massagepraktijk Judith Schut respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Uw persoonlijke gegevens
Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Massagepraktijk Judith Schut daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 
Massagepraktijk Judith Schut verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
 
 Identificerende gegevens 
Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.
 
 Medische gegevens 
Er worden alleen medische persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. 
 
 Financiële gegevens 
De accountant ontvangt een kopie van uw factuur zodat Massagepraktijk Judith Schut aan de eisen van de belastingdienst kan voldoen. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG.
 
 Derden
De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met 
derden (bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, psycholoog) worden gedeeld.
 
De opgeslagen gegevens kunnen met uw expliciete toestemming gebruikt worden:
 voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 voor geanonimiseerd gebruik tijdens (verplichte) intercollegiale toetsing.
 
Als Massagepraktijk Judith Schut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zult u daarover eerst geïnformeerd en expliciet om uw toestemming gevraagd worden.
 
Bewaartijd 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.
 
Recht op inzage
U heeft recht op inzage in de gegevens die er van u worden verwerkt en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. U kunt daarvoor een mail sturen naar: judith.schut@hetnet.nl
 
Recht op klacht indienen
Heeft u een klacht over de omgang met uw privacygegevens dan kunt u die indienen bij de toezichthoudende autoriteit:  Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 
Datalekken
Indien er toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan zal dit worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, wordt er ook contact met u worden opgenomen.
 
Wijzigingen van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018. Het kan zijn dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd gewijzigd dient te worden. Advies: lees de privacyverklaring regelmatig. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde Privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op de website is geplaatst.